Kontrowersyjny temat poligamii

Społeczeństwo islamskie negatywnie ocenia kobiety, które pozostają w związkach poligamicznych. Pierwsze żony oskarża się o niedbalstwo czy lekceważący stosunek do małżeństwa, drugie traktuje się jak bezwzględne oportunistki. Tymczasem wielu mężczyzn decyduje się na poślubienie drugiej żony, jako że Islam dopuszcza poligamię. (więcej…)

Opublikowano Społeczeństwo | Skomentuj

Pierwsza kobieta burmistrzem

Kobiety w Górnym Egipcie osiągnęły mały, ale znaczący postęp na drodze do równouprawnienia. Dwie z nich zostały wybrane do rady miasta, a jedna – do rady okręgu. Tymczasem urząd prowincji Assiut wybrał również pierwszą kobietę na stanowisko gubernatora – prawniczkę Ewę Kerolous (53 lata) w mieście Komboha, 400 km na południe od Kairu. Zaprzysiężenie Kerolous zostało  potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Kobieta współzawodniczyła o to stanowisko z pięcioma mężczyznami, włączając w to jej młodszego brata. Nominacja ta wstrząsnęła normami socjalnymi w Egipcie i odbiła się szerokim echem na terenach rolniczych na południu, gdzie tradycyjnie stanowiska administracyjne przechodzą z ojca na syna (sic!). Nawet teraz tradycja dziedziczenia stanowiska przez członków rodziny została potwierdzona, ponieważ córka przejęła stanowisko po ojcu. Wcześniej Kerolous działała jako aktywny członek Partii Narodowo–Demokratycznej, gdzie była sekretarzem działu do spraw kobiet, starając się o ich szerszy udział w życiu politycznym. Usilnie pracowała też na rzecz poczucia przynależności i tożsamości mieszkańców regionu.

(więcej…)

Opublikowano Społeczeństwo | Skomentuj

Pierwsza kobieta udzielająca ślubu w Egipcie – jako ,,maazoum”

Egipcjanka, 34-letnia Amal Suleiman Afifi, jako pierwsza w historii na Bliskim Wschodzie przełamała wielowiekową tradycję męskiej dominacji w zawodzie urzędnika udzielającego ślubów. Amal została oficjalnie powołana na stanowisko urzędnika przez Egipskie Ministerstwo Sprawiedliwości, które motywowało tę nominację jej wysokimi kwalifikacjami. Amal, matka trojga dzieci, jest prawnikiem z wykształcenia ze specjalnością z prawa kryminalnego oraz posiada stopień magistra z prawa islamskiego (Sharia). Amal pokonała 10 mężczyzn, którzy również kandydowali na to stanowisko. Powołanie to wywołało burzliwą debatę połączoną z ostrą krytyką ze strony prawników oraz  religijnych autorytetów. Uznali oni, że jako kobieta podlegająca comiesięcznej fizjologii (sic!), nie powinna w tym czasie  modlić się i przekraczać progów meczetu. Afifi stwierdziła, że w czasie fizjologicznego dyskomfortu będzie udzielać ślubów w domach kandydatów lub w domach ślubów. Amal odparła również wiele innych absurdalnych zarzutów, w czym poparł ją Wielki Mufti-Ali Gomaa, odwołując się do odpowiednich ustępów z Koranu i ucinając tym samym debatę. Amal przedstawiła też motywy ubiegania się o to stanowisko. Stwierdziła, że jej pozycja stworzy kobietom dogodniejsze warunki konstruowania kontraktów małżeńskich. Lepszy też będzie kontakt kobiet z urzędnikiem kobietą na wypadek rozwodów czy innych spornych kwestii oraz pozwoli na szerszą kontrolę wieku dziewcząt, zmuszanych do małżeństwa przez rodziny. Amal pierwszego ślubu udzieliła w meczecie w Zagazik. Za przykładem Egiptu poszły Zjednoczone Emiraty Arabskie.

(więcej…)

Opublikowano Społeczeństwo | Skomentuj

Molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne jest  generalnie tematem tabu w Egipcie. Jest problemem drażliwym i wstydliwym  – i  jak na ironię –  nie dla sprawców, ale dla ofiar. Mało jest danych na temat tego zjawiska w miejscach pracy, natomiast ulica i środki komunikacji publicznej to miejsca, gdzie te incydenty są łatwiej zauważalne i odnotowywane. Napastowana kobieta reaguje w sposób zgoła odmienny od rzeczywistości. Brutalny dotyk obcego mężczyzny wyzwala w niej okrzyk ,,złodziej, złodziej”, a nie  – jak można by oczekiwać -,,zboczeniec’’. Sprawca pochwycony przez przechodniów – który w tym przypadku nic nie ukradł – czasem może być lekko poturbowny i ostatecznie wypuszczony. Poszkodowana kobieta odchodzi usatysfakcjonowana, bo chociaż napastnik miał zgoła inne intencje, to musiał się przestraszyć i w pewnym stopniu został ukarany, a ona nie naraziła na szwank swojej reputacji. To tyle jeśli chodzi o obserwacje osobiste i prywatne relacje Egipcjanek.

(więcej…)

Opublikowano Społeczeństwo | Skomentuj

Poszukiwanie prawdy

Delegatka Zgromadzenia Narodowego (PA- People’s Assmbly) Zeinab Radwan podniosła kwestię dotyczącą zrównania statusu kobiety i mężczyzny jako świadka. Postulowała też wprowadzenie zmian w kwestii dziedziczenia. Jeśli chodzi o zmianę statusu kobiety jako świadka, do tej pory w kwestii transakcji biznesowych głos dwóch kobiet jest przeciwwagą dla świadectwa jednego mężczyzny. Zeinab Radwan podniosła również kwestię składania zeznań przez niemuzułmanów w sprawach dotyczących wyznawców islamu oraz dziedziczenia przez tych pierwszych dóbr muzułmanów. Stwierdziła, że te trzy zagadnienia są głęboko osadzone w świadomości społeczeństwa i powinny być gruntownie zbadane,  ponieważ będzie to miało następstwa zarówno w kraju, jak i poza granicami. Stwierdziła na podstawie badań, że wielu ludzi – w tym głównie mężczyzn – poddawało w wątpliwość  opinię kobiety jako mniej wartościowego świadka. Było to pospolite, jakkolwiek błędne wierzenie. Dokładne badania odpowiednich ustępów w Koranie nie uzasadniają takiego twierdzenia, ponieważ nie odnoszą się do płci. Istnieje natomiast fragment, który wprowadza zróżnicowanie pomiędzy kobietą i mężczyzną jako świadkami (Surat Al-Bagarah, werset 282). Jest on potwierdzeniem, że kobieta w sprawach dotyczących transakcji handlowych potrzebowała świadectwa drugiej kobiety. Wynikało to jedynie z faktu, że kobiety zwyczajowo nie zajmowały się biznesem i nie posiadały odpowiedniego przygotowania oraz słownictwa. Zejnab Radwan argumentuje, że generalną zasadą w prawie islamskim jest składanie świadectwa przez dwóch świadków, nawet jeśli obaj są mężczyznami. Abdel Moeti Bayoumi – członek ,,Islamic Research Council” (IRC) potwierdza argumenty Z. Radwan i dodaje, że nie jest rozsądne interpretowanie wersetu 282  jako mówiącego o niższej wartości kobiety jako świadka. Uczeni nie potrafią też znaleźć w pierwotnych tekstach (Quran or Haith) potwierdzenia na wykluczenie kobiety z ważniejszych spraw niż zeznania w sprawach biznesowych.  Ab-M. Bayumi dodał, że obowiązkiem sądu jest kierować się obiektywizmem w ocenie wartości i wiarygodności zeznań bez względu na płeć świadka. Jest to tym bardziej naturalne, że zeznania kobiet, które kończą szkoły biznesu mają daleko wiekszą wartość niż zeznanie osoby bez edukacji i doświadczenia, często też niepiśmiennej. Natomiast w zeznaniach kobiet w sprawach ich dotyczących – ważne jest świadectwo drugiej kobiety. Jeśli chodzi o składanie zeznań przez niemuzułmanina w sprawach  muzułmanów, to znawca prawa – imam Ahmed Ibn Hanbal – zezwala w czasie podróży, kiedy nie można znaleźć inego świadka. Imam Malik i Imam Shafei – nie akceptują tego wcale. Kolejny  imam – Ibn Taymiyah – rozumie interpretację imama Ahmed Ibn–Hanbala jako odnoszącą się do wszelkich przypadków, gdy nie ma świadka muzułmanina. Wtedy świadectwo jest składane przez dwóch niemuzułmanów. Pani Zeinab Radwan twierdzi, że uważne badanie Koranu (Koran i Sunna), jeśli chodzi o zagadnienie świadków, pozwala zrozumieć, iż Księga nie odnosi się do religii czy płci. Również studiowanie filozofii Koranu w kwestii dziedziczenia odsłania okoliczności, które bronią równości płci. Dodaje, że czasem kobieta dziedziczy połowę tego co mąż, czasem w równych częściach, czasem podwójnie. Zdaża się, że kobieta dziedziczy wszystko, a mąż jest wyłączony z udziału. Radwan porusza też temat dziedziczenia w małżeństwach mieszanych. Mężczyzna w islamie może poślubić kobietę innego wyznania – tym samym zostają nadane prawa i obowiązki obu stronom. Dlaczego więc kobieta nie może dziedziczyć po mężu, skoro islam nie akceptuje ograbiania wdowy – pyta Radwan. Członek Bractwa Muzułmańskiego – Hamdi Zahran Hussein nie zgadza się z Z. Radwan i twierdzi, że islam nie przyznaje niemuzułmanom prawa do dziedziczenia dóbr muzułmanów i procedura dziedziczenia musi być zachowana. Przekazanie własności może nastąpić jednak za życia. Natomiast Abdel Moeti Bayoumi (IRC) powiedział, że 32-stronnicowy dokument oparty na dogłębnych badaniach dowodzi, że zeznania kobiety mają taka samą wartość jak mężczyzny, a w kwestiach dziedziczenia przez niemuzułmanów będą przeprowadzone dokładne badania.

(więcej…)

Opublikowano Społeczeństwo | Skomentuj

W obronie praw dziecka

Zgromadzenie ludowe ostatecznie zatwierdziło nowe prawo dotyczące dzieci. Nowe ustawy mają przyczynić się do poprawy opieki socjalnej, zdrowotnej i edukacyjnej osób poniżej 18 roku życia. Jednocześnie wprowadzono poprawki do prawa karnego i cywilnego, które jasno definiują obrzezanie przeprowadzone na dziewczynkach, jako czyn kryminalny. Spod prawa wyjęte są również małżeństwa zawierane poniżej 18 roku życia. (więcej…)

Opublikowano Społeczeństwo | Skomentuj