Problem demograficzny w Egipcie

Prezydent Hosni Mubarak zainaugurował konferencję na temat populacji w Egipcie. Debata dotyczyła problemu, jakim jest gwałtowny przyrost naturalny w tym kraju. Celem konferencji było uświadomienienie zagrożenia wynikającego z przeludnienia. Dwudniowa konferencja gościła ponad 1000 przedstawicieli z krajów arabskich i z zagranicy. Obecny był premier rządu oraz Minister do Spraw Zdrowia i Polityki Społecznej. W obradach wzięli udział przedstawiciele międzynarodowych organizacji pomocy oraz wielu dyplomatów. Prezydent Mubarak wezwał sektor prywatny oraz przedstawicieli społeczństwa, aby przyłączyli się do narodowej kampanii na rzecz ograniczenia przyrostu naturalnego. Eksperci uważają, że przeludnienie jest przyczyną zapaści ekonomicznej Egiptu. (więcej…)

Opublikowano Społeczeństwo | Skomentuj

Kobiety, a proces rozwojowy Egiptu

Organizacja pod nazwą National Council for Women (NCW) – Narodowa Organizacja Kobiet zachęca kobiety do wzięcia udziału w wyborach do władz lokalnych. Ich obecność będzie miała wpływ w niedalekiej przyszłości na wzmocnienie polityczne kobiet. Farkhonda Hassan – sekretarz generalny NCW – zwraca uwagę na fakt, że Artykuł  62. Konstytucji, powinien być poprawiony z tego względu, że ogranicza udział kobiet we władzach lokalnych do 2 %. P. Hassan postuluje o zwiększenie tej liczby do 30%, jak to ma miejsce w Indiach, gdzie Rady Lokalne stanowią bazę treningową dla kobiet, które chcą zdobyć kompetencje, doświadczenie polityczne i wiarygodność. Farkhonda Hassan uważa, że potrzeba 25 lat, aby kobiety w Egipcie mogły brać udział w życiu politycznym na równych prawach z mężczyznami. Rada Kobiet ukończyła poprawkę do Artykułu 62., ale wprowadzenie może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez People’s Assembly – Zgromadzenie Narodowe. Dane uzyskane przez NCW wskazują, że udział kobiet w Radach Ustawodawczych – czy to jako wyborcy, czy kandydatki do rad – jest nieproporcjonalny w stosunku do ich nieomal 50% liczby populacji. Zwraca też uwagę na fakt istnienia reginów, gdzie nie zachęca się zrówno mężczyzn jak i kobiet do udziału w życiu politycznym.  Znajduje to swoje odbicie  w istnieniu tzw. „cichej większości” i jest wyrazem instytucjonalnej słabości partii politycznych oraz cywilnych organizacji społecznych. Prawnik  i feministka Mona Zulficar podaje dane dotyczące udziału kobiet w Zgromadzeniu Narodowym od 1972 do 1983, gdzie po poprawkach konstytucyjnych, udział kobiet osiagnął około 7% , ale do 1986 r. drastycznie spadł, ponieważ Najwyższy Sąd Konstytucyjny zakwestionował zmiany. Podobnie  stało się w Lokalnych Radach, gdzie w 1979 r. udział kobiet przekroczył 10% a potem stopniowo do 2002 doszedł do 1%. Hassan uważa, że kobiety powinny stanowić od 30% do 50% w wyborach do Rad Ustawodawczych, tak jak to jest we Francji, gdzie kobiety stanowią 50% kandydatek. NCW stworzyło Centrum, które ma przyczynić się do budowania żeńskich kadr  zdolnych brać udział we wszelkiego rodzaju wyborach , a także  uruchomić i  promować kulturę udziału politycznego wśród kobiet.

(więcej…)

Opublikowano Społeczeństwo | Skomentuj

Dla kogo salony urody i odnowy?

Powstałe w ostatnich czasach salony piękności dla kobiet, które przyjęły Hijab, wzbudzają wiele kontrowersji i ostrą krytykę świeckich Egipcjan. W Heliopolis salon ,,Sabaya”, który sąsiaduje  z McDonalds – symbol amerykanizacji w Egipcie, oferuje kobietom, które zdecydowały sie ukryć swoją wypielegnowaną kobiecość pod  veil i abaya, najnowocześniejsze osiągnięcia pielęgnacyjne. Wytworny salon z kawiarnią i eleganckim butikiem prowadzony jest również przez zawoalowane kobiety. Założycielką jest – była aktorka Hanan Tork, która po świetnej acz krótkotrwałej karierze porzuciła grę i zajęła się prowadzeniem salonu i magazynu dla dzieci, tłumacząc swoją decyzję powrotem do fundamentalnych zasad Koranu. Na decyzję założenia salonu wpłynęły również jej osobiste doświadczenia. Kiedy oczekiwała  na swoją kolej, w małym ciasnym pomieszczeniu w salonie piękności, wraz z innymi zawoalownymi kobietami, czuła się obywatelką drugiej kategorii i postanowiła to zmienić zakładając własny salon. Hijab stał się społecznym trendem wśród zamożnej elity, która nosząc welon nie rezygnuje z eleganckiego stylu życia. Ten trend, buduje rynek uslug wychodzący naprzeciw potrzebom nowej klienteli. Chociaż nowa idea popierana jest przez konserwatywną większość, to budzi ostry sprzeciw wśród laickiej części społeczeństwa, która to zjawisko ocenia jako regres. Salon Sabaya – został oskarżony o prowadzenie polityki, która wyklucza z klienteli kobiety nienoszące nakrycia głowy, zarówno muzułmanki jak i chrześcijanki. Promocja w internecie, zapraszała młode kobiety oferując niebiański spokój, gdzie nie będzie muzyki, filmu, występku ani grzechu i gdzie nie wolno zapraszać koleżanki innych wyznań. Tork tłumaczy, że nie jest odpowiedzialna za tego rodzaju reklamę, natomiast mogła to zrobić zadowolona klientka w dobrej intencji. Zaproszenie internetowe wzbudziło burzę oskarżeń. Świecki tygodnik Rose El-Youssef zagorzały przeciwnik Hijab, rozpoczął ostrą kampanię przeciwko ,,Sabaya”, określając rodzaj prohibicji salonu jako ekstremistyczną, rasistowską i jako produkt wstecznej kultury. Nazywa ten rodzaj polityki ignorancją religijną. Burza medialna wzbudziła zainteresowanie nawet doświadczonych weteranów dziannikrstwa  gazety Al-Ahram jak Fahmy Howeidy, który przeprowadził rozmowę z H. Tork. W wywiadzie stwierdziła, że wszystkie kobiety są mile widziane i mogą korzystać z różnych zabiegów pielęgnacyjnych. Wykluczone jest tylko czesanie włosów, ponieważ pracownice nie chcą brać udziału w grzechu, kiedy kobieta bez nakrycia głowy wyjdzie na ulicę. Tork przyznała, że zanim podjęła decyzję w tej kwestii, skorzystała z porady trzech niezależnych uczonych, którzy wydali taki sam werdykt. H. Tork twierdzi, że tak jak chińska restauracja oferuje specjalny rodzaj jedzenia tak i jej zakład oferuje fryzjerstwo kobietom zawoalowanym. Inna klientka zakładu ,,Sabaya” uważa natomiast, że salon powinien świadczyć usługi fryzjarskie dla kobiet niezawoalowanych, bo to mogłoby zachęcić młode kobiety do przyjęcia Hijab’u.

(więcej…)

Opublikowano Społeczeństwo | Skomentuj

Przebudzenie

Światłe kobiety w Egipcie zdają sobie sprawę, że odgrywanie przywódczych ról w sferze polityki  i ekonomii na arenie krajowej jest dla nich w obecnych czasach nieosiągalne. Na Europejskim Forum w Brukseli reprezentantki Egiptu przedstawiły w kompleksowy sposób sytuację kobiet w Egipcie, swoje aspiracje i oczekiwania. Przedmiotem obrad w Brukseli była problematyka stworzenia równych szans dla kobiet w ramach równości płci. Udowodniły, że pomimo całego arsenału środków, jakim jest mnogość artykułów zawartych w Konstytucji na temat równych praw kobiet i mężczyzn oraz fakt, że stanowią 49% populacji, ich prawa pozostają pustą literą. Historia działań kobiet w kierunku poprawy ich pozycji w egipskim społeczeństwie nie jest dużo młodsza niż europejski ruch kobiet o prawa wyborcze. W 1900 roku Egipcjanki sformowały organizację NGO o charakterze społeczno-charytatywnym i patriotycznym, organizując demonstracje przeciw okupantowi. Jednak dopiero po rewolucji w 1952 roku, zdobyły prawa wyborcze i prawo ubiegania się o stanowiska rządowe. Do dzisiaj nastąpiło wiele pozytywnych zmian, choć dalej istnieje olbrzymia przepaść jeśli chodzi o wykształcenie, zatrudnienie i udział kobiet w życiu politycznym. Ubóstwo również dotyka w większym stopniu kobiety niż mężczyzn. Jeśli chodzi o zatrudnienie kobiet w rządowym sektorze państwowym, kobiety stanowia około 36,4%. W ministerstwie Zdrowia i Rozwoju 70%, w Ministerstwie Kooperacji Międzynarodowej 49%. Ale już w Ministerstwie Sprawiedliwości 0,11%. Jeśli chodzi o pozycję liderów to 2 kobiety są ministrami w stosunku do liczby 32 mężczyzn. Nigdy kobieta nie była wice-prezydentem czy prezydentem. W Brukseli, w swoim ekspoze, dały również wyraz niezadowoleniu z wrogiego kobiecie środowiska pracy, gdzie spowalnia się dostęp kobiet do pełnienia funkcji kierowniczych. Dotyczy to zarówno pracy w sektorze państwowym jak i prywatnym. Pomimo zapisu konstytucyjnego z roku 1956 i jego poprawy oraz wzmocnieniu z 2005 roku, na przestrzeni 50 lat udział kobiet w życiu politycznym drastycznie spadł. Dla porównania – w 1979 r. ich udział wynosił 9% a do 2005  spadł do 1,76%-tj. 8 kobiet w Parlamencie przy liczbie miejsc 454. Jednak pomimo tak pesymistycznych danych, a może w odpowiedzi na malejący udział kobiet w życiu politycznym, wzrasta ilość organizacji kobiecych, którym przewodzi bądź jest inicjowana przez Panią Mubarak. Związek Kobiet przy National Democratic Party współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości nad wypracowaniem równego statusu mężczyzn i kobiet, standaryzacją kar, poprawą procedury dotyczącej rejestracji dzieci z niepełnych rodzin. Egipcjanki wypracowały złożony program, który przedstawiły w Brukseli. Głównym priorytetem działań ma być dążenie do zlikwidowania tzw. szklanego dachu,  który dotyczy dyskryminacyjnej polityki zatrudnienia i awansu. Ważnym punktem jest przeprowadzenie kampanii medialnej, której celem jest zmiana socjalnych stereotypów, według których rola kobiety ogranicza się do roli matki i żony. Niezwykle istotne jest też tworzenie odpowiedniego klimatu ułatwiajacego kobietom zaistnienie w sferze biznesu  poprzez równy dostęp do środków finansowych. Zasadniczą sprawą jest  efektywny udział kobiet w lokalnych wyborach (w odpowiednim stosunku – 49% i nie mniej – jak zaznaczyły) oraz umożliwienie organizacji NGO pełnienie aktywnej roli we wzmocnieniu ich roli w ekonomii i polityce. Unały, że niezbędne jest prowadzenie stałych badań nad problemami na jakie napotykają kobiety na styku publicznego i prywtnego sektora oraz rekomendowanie pragmatycznych i wykonalnych rozwiązań. Myślą o uruchomieniu prawnych działań, które spowodują, że kobiety będą postrzegane jako ciała ustawodawcze na poziomie lokalnym i krajowym. Ważną sprawą jest wzmocnienie pozycji kobiet na kierowniczych stanowiskach państwowych i prywatnych poprzez zwalczanie ukrytych i jawnych praktyk dyskryminacyjnych. Twierdzą, że niezbędna jest rozbudowa sektora do monitorowania zakresu wpływu zmian oraz wymiana doświadczeń  pomiędzy tego typu organizacjami na świecie. Narodowa Rada Kobiet (NCW) ustanowiła 16 marca Dniem Kobiety Egipskiej.                                                                                                                        oprac. Anna Gamal El Din

Opublikowano Społeczeństwo | Skomentuj