Nowy okres świetności Luksoru

Luksor od 2005 r. przechodzi niezwykły okres rozwoju, który ma na celu rozwinięcie i promownie turystycznych projektów jak również poprawę jakości usług dla rezydentów Górnego Egiptu. Polepszyła się lokalna ekonomia dostarczając nowych miejsc pracy.  Budynki, które naruszały miejsca starożytnych obiektów zostały przymusowo usunięte, tak aby odsłonić drogę do Alei Sfinksów. Luksor po 3 latach renowacji i przebudowy, burzenia i zadrzewiania stał się niezwykle urokliwym miastem. Unowocześniono również lotnisko. Przeprowadzono restaurację Świątyni w Karnaku i zadbano o aspekt estetyczny otoczenia. Stworzono tym samym widowiskową scenerię świątyń. W czasie  prowadzenia prac odkryto wiele nowych posągów. Kompleks Dendara i jego otoczenie również były objęte kompleksowym planem. Teren przystosowano w taki sposób, aby ograniczyć i kontrolować ilość zwiedzających oraz czas ich pobytu wewnątrz świątyń. Założono centrum dla zwiedzających, które mieści salę wykładową, ksiegarnię i kino, które oferuje 15 minutowy film dokumentalny przedstawiający historię świątyni oraz najważniejsze sceny i reliefy.

(więcej…)

Opublikowano Zmiany | Skomentuj

Statek nadziei 57 357

W Kairze otworzono nowoczesny szpital onkologiczny dla dzieci – Cairo Children’s Cancer Hospital (CCHE) – spełniający najwyższe światowe wymogi. Szpital powstał dzięki szeroko zakrojonej akcji charytatywnej. Szpital jest znany jako 57357 – ponieważ jest to nr konta, na które można wysyłać dotacje. Formą architektoniczną przypomina olbrzymi statek. Jest położony w dzielnicy Sayeda Zeinab i zajmuje połowę terenu przeznaczonego pod budowę (drugą połowę stanowi ogród). Unikalna forma architektoniczna wnętrza, świadomie zaprojektowana na kształt olbrzymiego placu zabaw tak, aby była częścią terapii dla dzieci, budzi podziw. Poszczególne piętra kolorystyką i wyposażeniem mają symbolizować przygodę, podróż, muzykę, taniec, nadzieję  i stanowić odniesienie do natury.

(więcej…)

Opublikowano Zmiany | Skomentuj

Rezerwy wody zagrożone

W  Kairze odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone zmianom klimatycznym. Sympozjum to było reakcją na raport wydany na przełomie 2007-2008 r. przez United Nations Development, który poruszał zagadnienia związane z rozwojem ludzkości. Na Sympozjum przedstawiono pesymistyczne prognozy dotyczące najbliższej przyszłości krajów arabskich i Turcji, które doświadczą gwałtownych zmian jeśli chodzi o opady deszczu.  Deszcze, które wcześniej występowały w czasie kilku miesięcy, będą występować w ciągu zaledwie kilku dni. Oznaczać to będzie nastepujące po sobie okresy suszy i powodzi. Stwierdzono, że podziemne rezerwy (źródła) wody są również zagrożone, ponieważ z powodu podnoszącego się poziomu mórz na skutek ocieplenia – szczególnie narażone są źródła wody podziemnej w Turcji, Iraku, Syrii. Również zasoby wody w postaci lodowców w górach, wyczerpują się na skutek globalnego ocieplenia. Spowoduje to podniesienie poziomu wód w rzekach, a w konsekwencji pociągnie to za sobą koszty budowy wyższych tam. W krajach takich jak Libia, Sudan, Czad i Egipt rezerwy wody podziemnej zwane Nubian Sandstone Aquifer System (NSAS) uformowały się 30 000 – 40 000 lat temu, a uzupełnione zostały 8000 lat temu. Od tego czasu rozpoczął sie okres pustynnienia. Od 1960 r. olbrzymie zużycie wody spowodowalo znaczny spadek poziomu wód podskórnych. Według ocen specjalistów Egipt jest mniej zagrożony w porównaniu do innych krajów, ponieważ w znacznej mierze korzysta z wód Nilu. Jednak oazy oraz część zachodnia i wschodnia pustyni wykorzystują wody podziemne. W tej sytuacji brak bedzie odnawialnych źródeł wody. Większy opad deszczu nie wpłynie na powiększenie zasobu wód podziemnych. Ciągła emisja CO² podniesie temperaturę atmosfery o 3-4 stopnie. Ta zmiana spowoduje przemieszczanie się 330 mln ludzi (w Egipcie 6 mln z Dolnej Delty, co pociągnie za sobą konsekwencje w postaci zmiany w rolnictwie). Chociaż emisja CO² w 13  krajach arabskich wynosi mniej niż 3 %, to  kraje te w pierwszej kolejności ucierpią na skutek zmian. Tymczasem niektóre kraje w Zatoce, też nie nie są bez winy, ponieważ wykorzystują podziemne źródła wody przy produkcji zbóż na eksport.

(więcej…)

Opublikowano Zmiany | Skomentuj

Zmiany w systemie edukacyjnym czy tylko drastyczne cięcia?

Sąd Administracyjny Zgromadzenia Narodowego wydał rozporządzenie skierowane do Ministerstwa Wyższej Educji oraz do Najwyższej Rady Uniwersyteckiej, aby zmniejszono o 60% nabór studentów nauk medycznych, tzn. ograniczono ilość rocznie przyjmowanych osób do 3 tys. Rozporządzenie to zostało zatwierdzone na podstawie wniosków zgłoszonych przez organizację ,,People’s Assembly Health Committee’’ i ,,Doctors’ Syndicate’’. Stwierdzono, że w ciągu ostatnich 6 lat, kiedy akceptowano 10 tys. studentów, drastycznie pogorszył się poziom nauczania, czego dowodem jest alarmująca liczba skarg i zażaleń pod adresem młodych, praktykujacych lekarzy. Dyrektor PAHC wini ministra edukacji za ten stan rzeczy. Uważa, że minister edukacji dając przyzwolenie na tak olbrzymi nabór studentów, wyciszał w ten sposób niepokoje społeczne, a tym samym budował silne podstawy swej pozycji politycznej. Tymczasem duża liczba studentów będzie przyczyną bezrobocia wsród lekarzy i pogorszenia jakości usług medycznych. Poprzedni dyrektor działu – Research and Development at the Medical Education and Health Services Centre – sugeruje inne rozwiązanie. Proponuje, że zamiast zmniejszać liczbę studentów należy rozwinąć efektywny system nauczania. Należy też usprawnić pracę profesorów, którzy są przeciążeni liczbą wykładów i brak im czasu na poświęcenie należytej uwagi studentom. Konsekwencją tego jest nieodpowiedni stopień przygotowania studentów do zdobywania wyższych stopni specjalizacji. Ostatecznie nastąpił kompromis i w tym roku zostało przyjętych nawet więcej niż 10 tys. studentów, natomiast na przełomie 2008 i 2009 ilość przyjętych będzie ograniczona do 4 tysięcy.

(więcej…)

Opublikowano Zmiany | Skomentuj

Dzień Matki w Egipcie pod hasłem Dzień Matki Ziemi

21 marca w Egipcie obchodzony był Dzień Matki w szerokim światowym kontekście jako Dzień Planety Ziemia. W mediach dyskutowano o współczesnych problemach ekologicznych kraju. Ukoronowaniem obchodów była emisja dokumentalnego filmu ,,The Planet” w reżyserii M. Stenberga, w koprodukcji Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii. Koszt 82-minutowego filmu wyniósł 8 mln euro. W Kairze film wyświetlany był w kompleksie kinowym Galaxy, a cena biletu wynosiła 50 funtów. Film ten, w geście solidarności, wyświetlany był tego samego dnia w setkach kin na całym świecie.

(więcej…)

Opublikowano Zmiany | Skomentuj

Handel ludźmi nadal istnieje

Pod auspicjami pani Susan Mubarak odbyła się międzynarodowa konferencja ,,End Human Trafficking Now” na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem problemu kobiet i dzieci. Pani Mubarak założyła organizację ,,Women’s International Peace Movement ”, której członkowie zobowiązali się podjąć zdecydowane kroki zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym w celu ukrócenia tego haniebnego procederu. Celem organizacji jest również podniesienie świadomości o istocie zagadnienia w kontekście ubóstwa krajów rozwijających się. Susan Mubarak przewodziła obradom, w czasie których przedstawiciele wiodących światowych związków, kompanii i towarzystw dyskutowali na temat wypracowania metod, mówiących  w jakim stopniu prywatny sektor może przyczynić się do wyeliminowania zjawiska handlu ludźmi. ,,End Human Trafficking ” jest pierwszą światową kampanią skupiającą bizness w tego rodzaju działaniach. Pani Mubarak apelowała o pomoc i konkretne, konstruktywne projekty. Przekonywała, że inwestowanie w bezpieczeństwo ludzkie to inwestycja zapewniająca nie tylko bezpieczeństwo fizyczne, ale ekonomiczne i socjalne z uwzględnieniem godności, wartości i ochrony fundamentalnych praw człowieka. Suzan Mubarak  dowodziła, że potrzebna jest szybka pomoc w krajach rozwijających się, aby wykorzenić biedę, zapewnić pomoc lekarską, a tym samym podnieść standard zdrowia społecznego. Pani Mubarak przyznała, że zdaje sobie sprawę, że nie są to łatwe cele a raczej stanowią zniechęcające wyzwanie. Tylko owocne partnerstwo w działaniu pomiędzy rządem, społeczeństwem cywilnym oraz sektorem prywatnym na lokalnym i międzynarodowym poziomie, może przynieść radykalne zmiany. S. Mubarak podkreślała jak ważną sprawą jest uczulenie młodego pokolenia i zaangażowania go w tego rodzaju kampanię.

(więcej…)

Opublikowano Zmiany | Skomentuj